فهرست قطعات

PriceList

wdt_ID SEQNO PARTNO PART DESCRIPTION INT PARTNO WEIGHT FOB PRICE
1 1 XA2129 RESISTER,CORR 0,000 0,000
2 2 <315190014 gear 0,000 0,000
3 3 *#02 FS STRAIGHT FITTING SR04Q2X801-XL 0,000 5,110
4 4 *#02 QJ STRAIGHT FITTING YR04W4X443-BW 0,000 9,180
5 5 #06 FL STRAIGHT FITTING QB12S1-BA 0,020 11,730
6 6 #06 FL STRAIGHT(2) FITTING QB1216S1-BX 0,000 18,690
7 7 #06 FL STRAIGHT(3) FITTING Q1250901-BX 0,000 11,870
8 8 #06 FL 15 BEND FITTING QB1216S1R104-BX 0,000 21,790
9 9 #06 FL 45 BEND FITTING QB12S1R4N26-BX 0,022 17,960
10 10 #06 FL 45 BEND(2) FITTING QB1216S1R417-BX 0,000 19,780
SEQNO PARTNO PART DESCRIPTION INT PARTNO WEIGHT FOB PRICE

*به مبالغ لیست فوق در زمان ثبت سفارش هزینه ی ارزش افزوده کشور سازنده و هزینه ی حمل افزوده و جداگانه محاسبه می گردد

EnglishJapanesePersian