خدمات پس از فروش

فروش پایان کار نیست بلکه شروع یک همکاری طولانی مدت می باشد، این مهم با خدمات پس از فروش با تعهد به حفظ کیفیت محقق خواهد شد.